Odnos javnosti do volka in upravljanja z njim

Kampanje za ozaveščanje javnosti se pogosto uporabljajo za izboljšanje človekovega odnosa do divjih živali in  ukrepov povezanih z upravljanjem z njimi. Eden od glavnih pričakovanih rezultatov projekta je izboljšava sprejemanja volkov s strani lokalnih prebivalcev in lovcev.

Vendar pa lahko učinkovitost kampanj ozaveščanja ocenimo le, če predhodno natančno raziščemo, kakšna ima javnost stališča in znanje o volkovih. Analiza znanja bo hkrati omogočila oceno izobraževalnih aktivnosti rejcev drobnice. Raziskava odnosa in znanja pa bodo tudi pripomogla k boljši pripravi in izvedbi ciljnega ozaveščanja kampanje.

Ta akcija se neposredno nanaša na grožnje št. 3, 4 in 5. Pridobljeno znanje pa se bo uporabilo za oblikovanje Akcijskega načrta upravljanja z volkom v Sloveniji, akcija A.2.

Raziskavo o odnosu ljudi do volka in upravljanja z njim bomo izvedli s širšo javnostjo, lovci in rejci drobnice na območju pojavljanja volka. Vprašalniki bodo vključevali tematike, kot so splošna stališča do vrste, znanje o ekologiji in statusu volka v Sloveniji, prisotnost strahu pred volkovi, mnenje o različnih upravljavskih ukrepih, pripravljenost ljudi na sprejemanje volkov na območju, kjer živijo, (ne)strinjanje z možnim povečanjem števila volkov, znanje in stališča do ukrepov preventivne zaščite domačih živali pred napadi volkov itd. Izvedli jo bomo s pomočjo anketnih vprašalnikov, pripravljenih s posvetovanjem vseh članov projektne skupine. Vprašalnike bomo poslali po pošti naključno izbranim predstavnikom širše javnosti in lovcem ter naključno izbrane registrirane rejcev drobnice, ki živijo na območju prisotnosti volka anketirali na domu. Vsi zbrani podatki bodo statistično analizirani in opremljeni z ustrezno razlago. Na podlagi le-teh bomo pripravili priporočila za ciljno komuniciranje.

Rok za izvedbo: 1.7.2011

Status: ZAKLJUČENO

PRODUKTI:
Poročilo Raziskave odnosa širše javnosti, lovcev in rejcev drobnice do volka in upravljanja z njim

Članek v Lovcu (12/2011)