Ocena plenske baze volka

Populacije rastlinojedih parkljarjev v Sloveniji so podvržene intenzivnemu lovu. Ocene njihovih lokalnih gostot temeljijo na podatkih o odvzemu. Za vsako odstreljeno ali drugače izločeno žival se v Sloveniji vodi evidenca o lokaciji odvzema s kilometrsko prostorsko natančnostjo in vrsto drugih pomembnih podatkov.

Na podlagi teh podatkov bomo izdelali karte razširjenosti in relativnih gostot jelenjadi, srnjadi, divjega prašiča in gamsa. Pripravili bomo karto relativnih populacijskih gostot plenskih vrst volkov, ki bo upoštevala relativni delež vsake plenske vrste kot tudi spolno in starostno sestavo plena.

Metoda, ki temelji na podatkih o odvzemu ima svoje omejitve in predpostavlja, da je odvzem vselej premosorazmeren z gostoto živali. Da bi lahko to predpostavko preverili bomo v okviru projekta z metodo štetja kupčkov iztrebkov ocenjevali absolutne gostote glavnih plenskih vrst volkov. Metoda štetja kupčkov iztrebkov je enostavna, v svetu se široko uporablja, njena osnovna predpostavka pa je, da je število živali premosorazmerno s številom kupčkov iztrebkov. Vzorčenje bo potekalo na dveh večjih raziskovalnih območjih, kjer je volk stalno prisoten in na kontrolnem območju, kjer volkov in drugih velikih zveri ni. S primerjavo ugotovljenih gostot na teh območjih bomo lahko ocenili vpliv volkov na populacijo rastlinojedih parkljarjev

Z metodo štetja kupčkov iztrebkov bomo pridobili podatke o absolutnih gostotah jelenjadi in srnjadi, ki jih trenutno za Slovenijo ni. Z njimi bomo lahko merili podatke o relativnih gostotah pridobljenih na podlagi odvzema. Ugotovitve raziskave bomo vgradili v priporočila za izboljšanje upravljanja s populacijo parkljarjev, ki bo vključevalo tudi potrebe volkov in drugih velikih zveri.

Ta akcija je del pripravljalnih akcij vključevanja potreb zveri v upravljanje s plenskimi vrstami (akcija C.2) in za pripravo osnutka Akcijskega načrta za upravljanje z volkom (akcija A.2), povezana pa je tudi z akcijo C.1 in C.2.

Akcija se nanaša na grožnjo št. 2, št. 3 in št. 5.

Rok za izvedbo: 1.10.2011

Status: ZAKLJUČENO

PRODUKT:
Poročilo akcije A.3 – Ocena naravne plenske baze volka in priporočila za upravljanje s plenskimi vrstami