Analiza sistemov živinoreje

Škode na živini, še posebno na ovcah in kozah so ena izmed pomembnejših vzrokov za nastanek konfliktov ljudi do volkov, kar predstavlja preventivne ukrepe varovanja živine pred napadi volkov ključne pri reševanju te problematike. V Sloveniji je bila populacija volkov resno zmanjšana v 19. stoletju.

Zaradi odsotnosti velikih zveri, so kmetje pozabili tradicijo varovanja živine. Danes se na eni strani volkovi širijo, na drugi pa vlada v okviru okoljsko kmetijskih ukrepov promovira rejo drobnice na območjih opuščenih kmetijskih zemljišč. Konflikti zaradi škod, ki jih povzročijo velike zveri na živini postajajo vedno očitnejši vir sovraštva ljudi do njih. Če želimo slediti obema ciljema, zaščiti velikih zveri in rabi kmetijskega prostora, moramo določiti trajnostne sisteme kmetovanja in njihove promocije med kmetovalci. Akcija se neposredno nanaša na grožnjo št. 3.

Cilj te akcije je identifikacija in ocena najboljših in najslabših praks kmetovanja, s čimer lahko ocenimo finančne posledice obeh tipov praks (potrebe investicij, stroški kmetovanja, državni stroški glede na odškodnine za povračilo škod, ki jih povzročijo velike zveri in ukrepi odškodnin ali investicijske podpore v primeru preoblikovanja sistema kmetovanja) in priprava priporočil za izvedbo najboljših primerov kmetovanja, ki smo jih prek analize določili.

Ta akcija dopolnjuje akcijo »Ocena škod zaradi volka v kmetijstvu« (A.4). Na podlagi rezultatov te akcije bo izbranih približno 30 kmetij. Poskušali bomo najti pare kmetij s podobnim sistemom proizvodnje, strukture, velikosti in lokacije, kjer ponekod prihaja do pogostega števila škodnih primerov in drugje ne. Izpeljali bomo strukturne intervjuje in analizo poslovanja izbranih kmetij,  s ciljem, da ocenimo strategije poslovanja, stroške škod v primerjavi s stroški preventivnih ukrepov. Z rezultati primerjalne analize parov kmetij (tiste, ki so utrpele škodo in tiste, ki je niso) bomo določili najboljše in najslabše primere sistemov kmetovanja, oceno povprečnih stroškov škod in stroškov preventivne zaščite na kmetijo in pripravili pisna priporočila za izpeljavo dobrih praks. Rezultati te akcije bodo uporabljeni pri akciji usposabljanja kmetijskih svetovalcev (C.5).

Rok za izvedbo: 1.4.2011

Status: ZAKLJUČENO

PRODUKT: Poročilo Analiza obstoječih sistemov kmetovanja na območju pojavljanja volka