Projekt SloWolf

Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf

Projekt LIFE+ SloWolf, ki je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010 in bo trajal vse do konca leta 2013 in je prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji. Projekt bodo izvajali partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Prijavitelj in vodja projekta je Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Cilj projekta je dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. Volkovi so naravni plenilci prostoživečih parkljarjev v naših gozdovih. Živijo v tropih in potrebujejo velik življenjski prostor. Mnogo pomembnih podrobnosti iz njihovega življenja, na primer število živali v povprečnem tropu, število tropov in velikosti njihovih teritorijev pri nas, zaenkrat še ne poznamo. Tudi odnos ljudi do volkov je zelo različen. Posamezne skupine ljudi, kot so na primer lovci in živinorejci, lahko pridejo zaradi plenjenja divjadi ali drobnice z volkom v konflikt. Po drugi strani pa volka vse pogosteje razumemo kot simbol divjine in neokrnjene narave. Obstoj volkov v Sloveniji je odvisen od vrste dejavnikov, ki jih bomo v projektu poskušali najprej preučiti, nato pa zbrano znanje vključiti v uspešno varstvo in upravljanje s to karizmatično veliko zverjo.

Projektno območje obsega velik del južne Slovenije in vključuje naslednja Natura 2000 območja:

NATURA 2000 območje: Trnovski gozd – Nanos SI3000255
NATURA 2000 območje: Krimsko hribovje – Menišija SI3000256
NATURA 2000 območje: Kočevsko SI3000263
NATURA 2000 območje: Javorniki – Snežnik SI3000231

[cml_media_alt id='139']projektnoobmocjeslowolf_nova[/cml_media_alt]

Več o projektnem območju.
27.9.2010 smo poslali Evropski komisiji predlog o razširitvi projektnega območja. Karto s predlogom razširitve si lahko ogledate tukaj.

PROJEKTNE AKCIJE IN PRODUKTI:
S klikom na spodnje povezave si lahko preberete kratek opis posameznih akcij. Na strani bodo objavljeni bodo tudi vsi produkti posameznih akcij.

Akcija A.1: Priprava metod za spremljannje populacije volka
Akcija A.2: Akcijski načrt za upravljanje s populacijo volka
Akcija A.3: Ocena plenske baze volka
Akcija A.4: Ocena škode zaradi volka v kmetijstvu
Akcija A.5: Analiza sistemov živinoreje
Akcija A.6: Odnos javnosti do volka in upravljanja z nji
Akcija C.1: Spremljanje populacije volka
Akcija C.2: Izboljšanje upravljanja s parklarji
Akcija C.3: Vključevanje lovcev in prostovoljcev
Akcija C.4: Izboljšanje prepoznavanja škode velikih zveri v kmetijstvu
Akcija C.5: Usposabljanje kmetijskih svetovalcev
Akcija C.6: Primeri dobre prakse: zaščita domačih živali
Akcija D.1: Ozaveščanje in informiranje o rezultatih projekta
Akcija D.2: Promocija sobivanja volkov in kmetijstva
Akcija D.3: Izobraževalna kampanja o volku za lovce
Akcija D.4: Projektna internetna stran
Akcija D.5: Laymanovo poročilo
Akcija D.6: Mreženje skozi tematsko organizacijo konference o volku
Akicja E.1: Koordinacija projekta
Akcija E.2: Evaluacija in spremljanje projekta
Akcija E.3: Revizija Akcijskega načrta
Akcija E.4: AfterLIFE načrt
Akcija E.5: Neodvisna finančna revizija

AFTER LIFE SLOWOLF:

After LIFE varstveni načrt je način zagotavljanja, da se rezultati projekta uporabljajo za ohranitev in varstvo volkov tudi po zaključku projekta in da aktivnosti, ki so se pričele izvajati med trajanjem projekta postanejo redna praksa pri upravljanju volka v Sloveniji.

Projektna skupina bo na podlagi rezultatov projekta v sodelovanju z nosilci odločanja (odgovornimi za izvajanje) pripravila After LIFE načrt za varstvo populacije volka.

Akcije, ki se bodo nadaljevale tudi po koncu projekta:

  • Izdelava in izvajanje Akcijskega načrta za upravljanje s populacijo volkov v Sloveniji (akcija A.2)
  • Spremljanje varstvenega statusa populacije volka (akcija C.1)
  • Izobraževanje inšpektorjev – pooblaščencev za ocenjevanje škode velikih zveri, ki jih povzročijo na kmetijstvu (akcija C.4)
  • Vključevanje prostovoljcev v aktivnosti spremljanja populacij, pri katerih bodo lovci nadaljevali s sodelovanjem tudi po projektu (akcija C.4).
  • Projektna spletna stran.