Program Life

LIFE je finančni instrument EU, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave vsepovsod po EU in tudi ponekod v državah, ki v EU vstopajo, ter v sosednjih državah. Od leta 1992 je program LIFE sofinanciral 3115 projektov, kjer je prispeval okoli 2 milijardi evrov za zaščito okolja.

Program je razdeljen na tri različno usmerjena področja: LIFE+ Narava in Biotska raznovrstnost, LIFE+ Politika varstva okolja in Gospodarjenje z okoljem ter LIFE+ Obveščanje in sporočanje. Področje LIFE+ Narava in Biotska raznovrstnost podpira projekte, ki prispevajo k izvajanju Evropske Direktive ptic in habitatov, in k preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti.

Projekt Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji spada na področje LIFE+ Narava in Biotska raznovrstnost.

Najdi več na: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm