Publikacije

SPREMLJANJE VARSTVENEGA STANJA POPULACIJE VOLKA PO KONCU PROJEKTA SLOWOLF

SEZONA 2020-21 (NOVO!)

Poročilo: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2020-2021, končno poročilo (pdf)

Povzetek poročila (pdf)

Report summary (pdf)

SEZONA 2019-20

Poročilo: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017-2020, končno poročilo – poročilo za sezono 2019/2020 (pdf)

Priloga 1: Poročilo javnomnenjske raziskave 2019/2020 (pdf)

Priloga 2: Vprašalnik (pdf)

Povzetek poročila (pdf)

Report summary (pdf)

SEZONA 2018-19

Poročilo: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017-20 3. del (pdf)

Priloga 1: Rekonstrukcija rodovnikov in analiza populacijske dinamike (pdf)

Povzetek poročila (pdf)

Report summary (pdf)

SEZONA 2017-18

Poročilo: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017-20 2. del (pdf)

Priloga 1: Rekonstrukcija rodovnikov in analiza populacijske dinamike (pdf)

Povzetek poročila (pdf)

SEZONA 2016-17

Poročilo: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (pdf)

Short summary (pdf)

SEZONA 2015-16

Poročilo:  Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016 (pdf)

STROKOVNA POROČILA PRIPRAVLJENA V OKVIRU PROJEKTA SLOWOLF:

Analiza škod od volkov v Sloveniji (pdf)

Prvo vmesno poročilo projekta (Inception report) (pdf)

Stališče do odstrela volkov v Sloveniji (pdf)

Poročilo o monitoringu volkov s pomočjo izzivanja oglašanja 2010 (pdf)

Analiza učinkovitosti odstrela volkov za zmanjševanje škod (Poročilo) (pdf)

Analiza obstoječih sistemov kmetovanja na območju pojavljanja volka (Poročilo) (pdf)

Prepoznavanje znakov prisotnosti in plenjenja večjih zveri (Priročnik izdelan v okviru akcije C.4) (pdf)

Raziskava odnosa rejcev drobnice, lovcev in širše javnosti do volka in upravljanja z njim (Končno poročilo akcije A.6) (pdf)

Poročilo o opravljenih aktivnostih v 1. sezoni spremljanja stanja populacije volkov v Sloveniji (C.1) (pdf)

Poročilo o opravljenih aktivnostih v 1. in 2. sezoni spremljanja stanja populacije volkov v Sloveniji (akcija C.1) (pdf)

Analiza plenske baze volka in priporočila za upravljanje s plenskimi vrstami (Poročilo v okviru akcije A.3) (pdf)

Drugo poročilo projekta (Mid-term report) (pdf)

Predlog Akcijskega načrta upravljanja populacije volka v Sloveniji (pdf)

Sprejet Akcijski načrt za upravljanje populacije volka v Sloveniji za obdobje 2013 do 2017 (pdf)

Tretje poročilo projekta (Progress report) (pdf)

Zbornik prispevkov iz delavnice o upravljanju velike rastlinojede divjadi (pdf)

Upoštevanje prisotnosti velikih zveri pri upravljanju z divjadjo (Poročilo v okviru akcije C.2) (pdf)

Primeri dobre prakse (Poročilo v okviru akcije C.6) (pdf)

Končno poročilo o monitoringu volka (C.1 akcija) (pdf)

Overall evaluation and monitoring of the project conservation achievements (Ocena in spremljanje varstvenih dosežkov projekta – akcija E.2) (pdf)

After LIFE Conservation Plan (Po LIFE-u varstveni načrt) (pdf)

Layman’s report (pdf) / Poročilo za laike (pdf)

Končno poročilo SloWolf / Final report SloWolf (pdf)

Film  “Za volkovi” avtorja Mirka Peruška posnet v okviru projekta SloWolf: 

VSEBINE IZOBRAŽEVANJA ZA KMETIJSKE SVETOVALCE IN OSTALO INTERESNO JAVNOST V OKVIRU AKCIJE C.5

Predstavitev projekta SloWolf (Aleksandra Majić Skrbinšek) (pdf)

Volkovi v Sloveniji (Miha Krofel) (pdf)

Stališča KGZS do škod, ki jih povročajo volkovi (Andrej Andoljšek) (pdf)

Prenova predpisov – Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Julijana Lebez Lozej) (pdf)

Škode povzročene iz strani volkov v Sloveniji (Rok Černe) (pdf)

Plenjenje pri volkovih (Miha Krofel) (pdf)

Uporaba elektroograj za preprečevanje škod zaradi volka (Matej Vidrih)  (pdf)

Pastirski psi – varuhi črede (Mojca Emeršič) (pdf)

Stališča KGZS do problematike škod po volkovih; delavnica 2013 (Andrej Andoljšek) (pdf)

Problemi ter predlogi rešitev pojavljanja škod ter izplačevanja odškodnin (Peter Skoberne, MKO) (pdf)

Analiza učinkovitosti dobrih praks zaščite domačih živali (Irena Kavčič) (pdf)

Učinkovitost elektromrež in obnašanje zveri pri napadih (Rok Černe) (pdf)

Uporaba pastirskih psov za preprečevanje škod zaradi velikih zveri (Karmen Zahariaš) (pdf)

Značilnosti prilagojene pašne reje domačih živali na območju stalenga ali občasnega pojavljanja velikih zveri (Matej Vidrih) (pdf)

PRIROČNIK ZA UČITELJE BIOLOGIJE Z VSEBINAMI O VOLKU

Priročnik za učitelje (pdf)

PowerPoint prezentacija za poučevanje vsebin o volku (pdf)

PROJEKTNO GLASILO:

Volčja sled 1, december 2010 (pdf)

Volčja sled 2, december 2011 (pdf)

Volčja sled 3, december 2012 (pdf)

Volčja sled 4, december 2013 (pdf)

PUBLIKACIJE IN MATERIALI PRIPRAVLJENI V OKVIRU AKCIJE C.6, PRIMERI DOBRIH PRAKS IN AKCIJE D.2, PROMOCIJA SOBIVANJA VOLKOV IN KMETIJSTVA:

September 2011, predstavitev uvajanja pastirskih psov v funkcijo varovanja črede (pdf)

Pastirski psi – varuhi črede (Mojca Emeršič), predavanje za rejce drobnice (pdf)

Opozorilne table – Pastirski psi (pdf, pdf), namenjene opozarjanju mimoidočih na prisotnost psa na pašniku. Motivi se lahko natisnejo, plastificirajo in namestijo na ogrado pašnika.

PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA UPRAVLJANJA Z VOLKOVI:

Poročilo o poteku 1. delavnice za pripravo osnutka Akcijskega načrta (pdf)

Poročilo o poteku 2. in 3. delavnice za pripravo osnutka Akcijskega načrta (pdf)

KONČNA VERZIJA PREDLOGA JE OBJAVLJENA MED STROKOVNIMI POROČILI (zgoraj)

NAVODILA ZA PROSTOVOLJCE, KI SODELUJEJO NA PROJEKTU:

Navodila za zbiranje vzorcev za genetske analize. (pdf)

Navodila za akcijo zimskega sledenja volkov (za sezono 2010/2011). (pdf)

Navodila za monitoring volkov: izzivanje oglašanja. (pdf)

BROŠURE IN PLAKATI:

Zloženka “Zaščita pašnika – Volk in preprečevanje škode po njem” pripravljena v okviru projekta LIFE WOLFALPS (pdf)

Dva plakata Volk (Canis lupus) (pdf, pdf)

Brošura o volku: Volk v Sloveniji (pdf)

Brošura Elektroograje: učinkovito varovanje pašnih živali pred napadi volkov (pdf)

Brošura Pastirski psi – varuhi črede (pdf)

DRUGE STROKOVNE PUBLIKACIJE O VOLKOVIH V SLOVENIJI:

Članek o najdbi volka v severovzhodni Italiji, ki verjetno izvira iz dinarske populacije, objavljen v italijanski reviji Boll. Mus. St. Nat. Venezia (pdf)

Članek o analizi prehrane volkov v Sloveniji v Zbornik gozdarstva in lesarstva št. 91 (2010) (pdf)

Članek o učinkovitosti odstrela volkov za preprečevanje škod v Zbornik gozdarstva in lesarstva št. 95 (2011) (pdf)

Diplomska naloga (avtor: Nina Ražen, 2009) – Raba prostora in vzorci gibanja z GPS ovratnico opremljenega volka (Canis lupus) v Sloveniji (pdf)

Diplomska naloga (avtor: Valentin Vidojević, 2006) – Volk (Canis lupus L.) v LPN Jelen Snežnik: prostorska razporeditev velikega plenilca glede na pojavljanje njegovih glavnih plenskih vrst (pdf)

Diplomska naloga (avtor: Nuša Turk, 2006) – Ocena možnosti za širjenje volka v severozahodno Slovenijo (pdf)

Diplomska naloga (avtor: Matjaž Cizel, 2007) – Volk na Gorjancih (pdf)

Diplomska naloga (avtor: Rok Černe, 2007) – Analiza prisotnosti velikih zveri na obmejnem območju in možnosti za njihovo širitev v Italijo (pdf)

Seminarska naloga (avtor: Rok Černe, 2010) – Plenilstvo in volk (pdf)

Seminarska naloga (avtor: Anamarija Žagar, 2010) – Raba prostora samca volka v poznopomladanskem in poletnem času (pdf)

Seminarska naloga (avtor: Anamarija Žagar, 2010) – Informiranje javnosti o volkovih (pdf)

Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o odvzemu volkov in medvedov v obdobju jan.-mar. 2010 (pdf)

Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 o volku (pdf)

Izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo (Gozdarski vestnik 2/2012) (pdf)

Video posnetek predavanja “Volk v Sloveniji (Gea, Mladinska knjiga, 2012)

Magistrska naloga (avtor: Jasna Mulej, 2014) – The impact of a wolf conservation project on attitudes of the public, hunters and farmers toward wolves in Slovenia (pdf)

Diplomska naloga (avtor: Sabina Kalin, 2012) – Zaščitni ukrepi pri reji drobnice kot ključen element varstva volka (Canis lupus) v Sloveniji (pdf)

Diplomska naloga (avtor: Lara Kastelic, 2013) – Analiza medijskih objav o volku od leta 2008 do 2011 (pdf)

DRUGE POLJUDNE PUBLIKACIJE O VOLKOVIH V SLOVENIJI:

Plakati in zloženke o velikih zvereh društva Dinaricum: pdf

Poljudni članek o volkovih v Sloveniji v National Geographic Junior št. 11/2009 (pdf)

Poljudni članek “Volk – škodljivec ali pomemben naravni dejavnik”, Proteus 73/9-10 (maj-junij 2011) (pdf)

Zloženka o volku v Sloveniji (vir: ARSO) (pdf)

Izobraževalni material o velikih zvereh za osnovnošolce (za projekt Moj popek pripravilo društvo Dinaricum) (pdf)

Poljudni članek o odlovu volka Luke National Geographic Junior št. 82 (oktober 2011) (pdf)

Poljudni članek o volkovih in njihovi vlogu v naravi v reviji Svet ptic 17/4 (december 2011) (pdf)

Poljudni članek o rezultatih monitoringa volkov v sezoni 2010-2011, glasilo Lovec 95/2 (februar 2012) (pdf)

Poljudni članek o rezultatih monitoringa volkov v sezoni 2011-2012, glasilo Lovec 96/5 (maj 2013) (pdf)

Poljudni članek o sprejetem akcijskem načrtu za upravljanje z volkom, glasilo Lovec 96/4 (april 2013) (pdf)

DRUGE PUBLIKACIJE

Strokovno stališče LCIE (Large Carnivore Iniciative of Europe) glede odstrela velikih zveri (pdf)

Osnovnošolska seminarska naloga o volku (pdf)

Osnovnošolska pravljica o volkovih (pdf)

Knjižica “Stopinje in sledovi divjadi” – izdala Lovska zveza Slovenije (pdf)

Raziskovalna naloga “Volkovi v Sloveniji” – Mladi za napredek Maribora, 28. srečanje (pdf)

PREDSTAVITVE IZ KONFERENCE VARSTVO VOLKOV V KULTURNI KRAJINI (Postojna, 25.-27.9.2013)

Povzetki vseh prispevkov (pdf)

ZMANJŠEVANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

Linnell, J.D. (2013, Sept 25). Rewilding Europe with the wolf: can we turn controversy into coexistence? (pdf)

Salvatori, V., Braschi, C., Manghi, L., Tosoni, E., Ricci, S., Boitani, L. (2013, Sept 25). LIFE Ibriwolf and LIFE Medwolf: two LIFE projects for wolf conservation in central Italy – preliminary results and future activities (pdf)

Štrbenac, A. (2013, Sept 25). Evaluating management effectiveness: Does wolf management in Croatia support long-term survival of wolf population? (pdf)

Alvares, F., Roque, S., Petrucci- Fonseca, F. (2013, Sept 25). Wolf feeding strategies in agricultural landscapes: lessons from two areas in Portugal (pdf)

Vidrih, M., Kavčič, I., Černe, R. (2013, Sept 25). Use of electric fences as carnivore prevention method for small ruminant husbandry in Slovenia (pdf)

Siard, N., Jordan, D., van Liere, D. (2013, Sept 25). Development of new methods to protect sheep against wolf attacks (pdf)

Černe, R., Pisek, R., Kavčič, I., Jonozovič, M., Jerina, K. (2013, Sept 25). Wolf damages in Slovenia (pdf)

SPREMLJANJE POPULACIJ VOLKA

Iliopoulos, Y., Youlatos, D., Petridou, M., Giannakopoulos, A., Sgardelis, S. (2013, Sept 25). Wolf pack randezvous site selection in Greece is mainly affected by anthropogenic landscape features (pdf)

Žele, D., Vengušt, G. (2013, Sept 25). A study on general health status and potential disease risks in grey wolf (Canis lupus) of Slovenia pdf)

ODNOS JAVNOSTI DO VOLKOV

Glikman, J.A., Marino, A., Ciucci, P., Bath, A., Boitani, L. (2013, Sept 25). Local attitudes toward wolves: a case study in Abruzzo, Lazio and Molise National Park (Italy) (pdf)

Mulej Tlhaolang, J., Bath, A., Vodden, K., Majić Skrbinšek, A. (2013, Sept 25). The role of public involvement in wolf conservation and management. Evaluating the effectiveness of public participation in the SloWolf project (pdf)

Marino, A., Ricci, S., Aliverini, F., Rocco, M. (2013, Sept 25). Human dimensions of wolf-dog hybrids in the Province of Grosseto (Italy) (pdf)

Knauer, F., Rauer, G. (2013, Sept 25). Approaching a general social consensus – a national wolf management plan as a framework in a federal country (pdf)

GENETIKA IN MOLEKULARNA EKOLOGIJA

Skrbinšek, T., Jelenčič, M., Krofel, M., Potočnik, H., Ražen, N., Kljun, F., Kos, I., Trontelj, P., Majić Skrbinšek, A. (2013, Sept 26). Genetic monitoring of wolves in Slovenia (pdf)

Randi, E., Caniglia, R., Fabbri, E., Galaverni, M., Lapalombella, S. (2013, Sept 26). Conservation genetics and genomics of the Italian wolf population (pdf)

Jelenčič, M., Skrbinšek, T., Trontelj, P. (2013, Sept 26). Preliminary study of wolf packs stability based on genetic data (pdf)

EKOLOGIJA IN SOCIO-BIOLOGIJA VOLKOV

Krofel, M., Adamič, M., Huber, Đ., Jerina, K., Kaczensky, P., Kavčič, I., Kljun, F., Kos, I., Potočnik, H., Rajkovič, M., Ražen, N. (2013, Sept 26). Interspecific interactions between large carnivores in Slovenia (pdf)