Kdo smo

Na projektu je zaposlenih štirinajst sodelavcev, štirje s polnim delovnim časom in deset delno. V aktivnosti projekta pa so vpleteni še drugi sodelavci na Univerzi v Ljubljani in Zavodu za gozdove ter nekateri študentje.

Naši kontakti.

In še nekaj malega o nas…

Aleksandra Majić Skrbinšek – Na projektu dela kot koordinator projekta in raziskuje odnos ciljnih skupin ter širše javnosti do volka in upravljanja z njim. Je raziskovalka v skupini za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. [cml_media_alt id='404']saška[/cml_media_alt]
anamarija-nova-net Anamarija Žagar – Dve leti in pol projekta je opravljala dela v zvezi s stiki z javnostjo in mediji, izobraževanjem in koordinatorstva. Delo je opravljala kot članica skupine za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Hubert Potočnik – Na projektu sodeluje kot koordinator akcije spremljanja populacije volkov in raziskuje prostorsko razširjenost, številčnost in razmnoževalni uspeh volkov pri nas. Je asistent v skupini za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. [cml_media_alt id='406']hubert-net[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='407']frenk[/cml_media_alt] Franc Kljun– Na projektu sodeluje v okviru akcije spremljanja populacije volkov, kjer opravlja terensko in tehnično delo. Je tehnični sodelavec skupine za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Irena Kavčič – Na projektu dela v okviru akcije o oceni naravnega plena volka v Sloveniji in sodeluje pri analizi škodnih primerov. Je sodelavka na Katedri za varstvo gozdov in ekologijo prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. [cml_media_alt id='408']irena-net[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='409']ivan-net[/cml_media_alt] Ivan Kos – Na projektu sodeluje pri delu akcije spremljanja populacije volkov in pri izdelavi akcijskega načrta za upravljanje z volkom ter pri vključevanju lovcev v projektne aktivnosti. Je vodja skupine za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Maja Jelenčič – Dela v skupini za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Na projektu sodeluje v okviru akcije spremljanja populacije volkov, kjer bo njena glavna naloga spremljanje populacije volka s pomočjo neinvazine genetike, sicer pa je zaposlena tudi kot pomočnica koordinatorja projekta. [cml_media_alt id='410']maja2[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='411']miha-3[/cml_media_alt] Miha Krofel – Na projektu dela v okviru akcije spremljanja populacije volkov, kjer raziskuje odnos med volkovi in njihovim plenom, razširjenost volkov v Sloveniji, njihovo številčnost in razmnoževalni uspeh. Je raziskovalec v Skupini za ekologijo živali na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, vzporedno pa sodeluje tudi pri raziskavah na rjavem medvedu v Skupini za ekologijo in upravljanje prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Nina Ražen – Je diplomirana biologinja in na projektu sodeluje pri terenskem delu v okviru akcije spremljanja populacije volkov s telemetrično ovratnico opremljenimi volkovi  [cml_media_alt id='413']nina-net[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='414']klemen-1[/cml_media_alt] Klemen Jerina – V projektu sodeluje pri raziskavi ocene naravnega plena volka v Sloveniji, pripravi akcijskega načrta in pri prilagajanju upravljanja parklarjev v Sloveniji potrebam velikih plenilcev. Je vodja skupine za ekologijo in upravljanje prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Tomaž Skrbinšek – V okviru akcije spremljanja populacije volkov vodi genetske raziskave, prav tako pa sodeluje pri vključevanju prostovoljcev in lovcev v projektne aktivnosti. Je raziskovalec v skupini za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani [cml_media_alt id='415']tomaz-1[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='416']ursa_net[/cml_media_alt] Urška Marinko – Je na projektu raziskuje odnos ciljnih skupin in širše javnosti do volka in upravljanja z njim. Je članica skupine za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Diana Žele – Na projektu sodeluje v okviru akcije spremljanja populacije volkov, kjer s sodelvacem Gorazdom Venguštom opravljata nekropsije volkov. Oba sta zaposlena na Inštitutu za zdravstveno varstvo in gojitev divjih živali, rib in čebel, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
[cml_media_alt id='418']rok_net[/cml_media_alt] Rok Černe – Je koordinator v okviru dela Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). ZGS se v projekt vključuje v večino akcij še posebej pa pri spremljanju populacije volkov, preprečavanju nastajanja škod zaradi napadov volkov in pri pisanju akcijskega načrta.
Marko Jonozovič je zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije. Na projektu sodeluje na aktivnostih, ki jih izvaja Zavod za gozdove kot partner projekta (ovrednotenje škode volka v kmetijstvu in sodelovenje pri programu zmanjševanja škodnih primerov od volkov v Sloveniji). Sodeluje tudi pri pripravi akcijskega načrta.
[cml_media_alt id='419']andrej[/cml_media_alt] Andrej Udovč na projektu sodeluje pri analizi sistemov živinoreje na območju pojavljanja volka v Sloveniji. Je član katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja na Oddelku za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Jasna Mulej je diplomirana biologinja in kandidatka za magisterij s področja družbenih razsežnosti upravljanja s prostoživečimi živalmi. Na projektu raziskuje pomen vključevanja javnosti za varstvo volka in odnos ljudi do te vrste. [cml_media_alt id='420']???????????????????????????????[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='421']irena_b[/cml_media_alt] Irena Bertoncelj od oktobra 2012 nadomešča koordinatorko projekta in skrbi za stike z javnostjo. Zaposlena je v skupini za ekologijo živali na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
ŠTUDENTJE, KI SO SODELOVALI PRI AKTIVNOSTIH PROJEKTA:
Barbara Boljte je študentka biologije na BF, ki bo v svoji diplomski nalogi ugotavljala razliko med volkom in psom z genetskega vidika. Pomaga pri pakiranju paketov za zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev in njihovem razdeljevanju med vse sodelujoče v tem delu projekta.
Sabina Kalin je kot študentka biologije na BF opravila diplomsko nalogo z naslovom »Preprečevanje škode na drobnici po volku«. V okviru projekta je sodelovala pri pripravi vprašalnika za rejce drobnice in izvaja terensko anketiranje ter vpisovanje podatkov v bazo. sabina-net
Tomi Leon je kot študent biologije na BF, ki se v svoji diplomski nalogi ukvarja s forenziko volčjega ugriza. Pri projektu je pomagal tudi pri oskrbovanju vseh sodelujočih zbiralcev neinvazivnih genetskih vzorcev s posodicami in vatiranci.
Manica Markelj je kot študentka biologije na BF v okviru projekta za diplomsko delo izvedla analizo mikrolokacij in aktivnosti s telemetrično ovratnico opremljenega volka na območju Slavnika.
Mateja Pecl je kot študentka biologije na BF v okviru projekta za magistrsko delo izvedla analizo prehrane volka na območju Dinaridov.
Marko Rajkovič je kot študent biologije na BF v okviru projekta za magistrsko delo izvedel analizo zimskega gibanja volka v Dinaridih.