Ozaveščanje in informiranje o rezultatih projekta

Dokazano je, da pomanjkanje znanja in napačna prepričanja vplivajo tako na odnos do narave, kot tudi na strah pred njo. Stališča so povezana z vedenjskimi namerami (kaj bo nekdo v določeni situaciji naredil) in dejanskim obnašanjen.

Pogosto ukrepi ohranjanja zahtevajo spremembe v obnašanju ljudi (t.j. uporaba preventivnih ukrepov v kmetijstvu namesto nestrinjanja s prisotnostjo zveri) in najboljši način za doseganje te spremembe je vplivanje na kognitivno komponento stališč (znanje/prepričanja).

Kampanje ozaveščanja in informiranja bodo namenjena različnim ciljnim skupinam in sicer:

– Lokalnemu prebivalstvu na območju prisotnosti volka, ki si z volkovi delijo življenjski prostor, lahko bistveno vplivajo na njihovo preživetje. Hkrati pa so tudi tisti, na katere prisotnosti velikih zveri najbolj vpliva.

– Urbana javnost: Upravljanje z velikimi zvermi je nacionalno vprašanje, zato je pomembno, da urbane javnosti ne izključujemo. Praviloma ima urbano prebivalstvo najbolj pozitiven odnos do velikih zveri, vendar pogosto niso dovolj informirani o vseh vidikih upravljanja z velikimi zvermi, zlasti niso v celoti seznanjeni s konflikti, ki jih velike zveri lahko predstavljajo za kmete in pastirje.

– Srednješolska mladina kot ciljna javnost so bodoči nosilci odločanja. Njihov odnos do velikih zveri se šele oblikuje, zato se relativno enostavno spreminja v to ali drugo smer.

– Lovci so tradicionalno tekmeci velikim zverem, ki lahko neposredno vplivajo na stanje njihovih populacij. Poleg tradicionalnih načinov ozaveščanja, bodo uporabljene tudi metode neposrednega vključevanja lovcev v izvedbene aktivnosti projekta, z namenov vplivanja na njihov odnos do volkov (akcija C.1 in C.3).

– Kmetje so skupina, na katere prisotnost velikih zveri najbolj vpliva. V okviru te aktivnosti (D.1) bomo kmetom posredovali splošne informacije o volkovih. Pri akciji D.2 pa se bomo posebej ukvarjali z izobraževanjem in promocijo soobstoja velikih zveri in kmetijstva.

Drugi namen informacijskih in izobraževalnih aktivnosti je tudi ustvarjanje javnosti, ki je informirana, ki se lahko vključuje v procese odločanja in posledično izboljša soobstoj volkov in lokalnega prebivalstva.

Raziskava o odnosu javnosti do volkov in upravljanju z njimi ter znanju o volkovih (akcija A.6) bo zagotovila podatke, iz katerih bomo izhajali pri izobraževalno/informacijski kampanji. Uporabili bomo različna orodja:

  1. Brošura »Volk v Sloveniji« porazdeljena med širšo javnost, ki biva na celotnem območju prisotnosti volka
  2. Postra o projektu (verzija 1, verzija 2)
  3. Izobraževalni film o volkovih v Sloveniji
  4. Izobraževalni komplet za šole, ki bo vseboval DVD z izobraževalnim filmom, projektni poster o volkovih, predstavitev (ppt) in kvizi za testiranje znanja učencev o volkovih
  5. Seminar za učitelje biologije, na katerem jih bomo informirali o volkovih in upravljanju z njimi
  6. Projektno glasilo (številka 1, številka 2, številka 3, številka 4)
  7. Projektni logotip, tiskan tudi na majice, ki jih bomo porazdelili med sodelavce projekta, kmete, lovce, prostovoljce in ostalo interesno javnost.
  8. Odnosi z mediji: informiranje o ciljih projekta in promocija projekta samega skozi medije – priprava sporočil za medije in novinarske konference ob vseh ključnih momentih izvajanja projekta.

Splošno pričakovani rezultat te akcije je izboljšan soobstoj ljudi in volkov, torej se akcija neposredno nanaša na grožnje št. 3, 4 in 5.

Status: SE IZVAJA

Članek v Lovcu 04/2010: SloWolf – projekt o volkovih v Sloveniji