Akcijski načrt za upravljanje s populacijo volka

Cilj akcije je priprava Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka za dobo 5 let. Glavni cilj akcijskega načrta je vzpostaviti sistem varstvenega upravljanja volka v Sloveniji in s tem povečati možnosti za njegovo dolgoročno ohranitev ob čim manjšem številu konfliktov med volkovi in ljudmi.

Za dosego cilja je izrednega pomena komunikacija med ključnimi interesnimi skupinami, ki jih upravljanje populacije volka zadeva. Zato smo akcijski načrt zasnovali na podlagi usklajevanja različnih pogledov vseh vpletenih interesnih skupin, prek skupinskega dela na vodenih delavnicah. K uspešnemu delu na delavnicah in izdelavi akcijskega načrta bodo pripomogli tudi strokovnjaki iz sosednjih držav. Akcijski načrt opredeljuje številne ukrepe, ki zajemajo spremljanje in raziskovanje populacije volkov, ustrezno varovanje domačih živali za zmanjševanje škod, poseganje v populacijo volkov in njihovih plenskih vrst, izobraževanje, informiranje, vključevanje javnosti in čezmejno sodelovanje pri upravljanju volka. Končna verzija bo predstavljena javnosti na novinarski konferenci in spletni strani. Dokument bo natisnjen in razdeljen. Širša javnost bo vabljena, da odda svoje pripombe in predloge. Akcijski načrt je aktiven dokument, ki bo zaradi potekajočih intenzivnih raziskav v okviru projekta SloWolf revidiran čez dve leti in sicer na enak način kot je bil pripravljen, na osnovi skupnega dela vseh interesnih skupin na delavnicah.

Rok za izvedbo: 1.10.2011

Status: ZAKLJUČENO

PRODUKT:

Poročilo o poteku 1. delavnice za pripravo osnutka Akcijskega načrta
Poročilo o poteku 2. in 3. delavnice za pripravo osnutka Akcijskega načrta
Predlog Akcijskega načrta