Ocena škode zaradi volka v kmetijstvu

Slovenija je odgovorna za škode zavarovanih vrst na človekovem premoženju, izplačuje odškodnine že od leta 1994. Za popis škodnih primerov je odgovoren Zavod za gozdove Slovenije, ki tudi vodi evidenco vseh popisanih škod. V okviru projekta bo narejena analiza vseh zbranih podatkov Zavoda za gozdove Slovenije o škodah, ki jih je povzročil volk od leta 1994 naprej.

Zbrane podatke bomo s pomočjo GIS orodij analizirali in prikazali trende prostorskega širjenja škod, hkrati pa bodo analizirane tudi povezave med vrednostjo škod in škodnimi objekti, število škod glede na škodni objekt, intenziteto pojavljanja škod po mesecih, dosedanje prakse varovanja in druge parametre, ki bodo pripomogli k boljšemu poznavanju te problematike v Sloveniji.

S pomočjo opravljenih analiz in vključitev le-teh k drugim prostorskim podatkom (gozdnatost, prisotnost reje drobnice, trendi v populaciji volka…) bodo prikazana tudi potencialna območja, na katera bi se pojavljanje škod v prihodnosti lahko razširilo.

Če hočemo volka v Sloveniji dolgoročno ohraniti, moramo v bodoče v največji možni meri zmanjšati število konfliktnih situacij med človekom in volkom. Zato moramo uveljaviti učinkovite zaščitne ukrepe, pri tem pa nam bo analiza dosedanjega pojavljanja škod od volkov v veliko pomoč. Rezultati analize bodo služili kot izhodišče za določitev ukrepov varovanja, ki bodo preprečevali nastanek škod bistveno bolje, kot jih preprečujejo nekateri nepopolni sedanji ukrepi.

Akcija se nanaša na grožnje št. 3 in št. 5 in v nadaljevanju služi za pripravo priporočil za ukrepe zaščite domačih živali pred napadi volkov v okviru akcije D.2 (promocija soobstoja volkov in kmetijstva) in akcije C.5 (Usposabljanje kmetijskih svetovalcev o ustreznih ukrepih zaščite domačih živali zaradi napadov velikih zveri).

Rok za izvedbo: 1.10.2011

Status: ZAKLJUČENO

PRODUKTI: Poročilo Škode od volkov v Sloveniji