Nov evropski projekt se osredotoča na ohranjanje naravnega vedenja volkov v Evropi

Januarja se je začel nov evropski projekt o volku, LIFE WILD WOLF, s polnim imenom »Ukrepi za ohranjanje naravnega vedenja volkov v poseljenih pokrajinah Evrope«. V projektu, ki ga vodi italijanski Inštitut za uporabno ekologijo (Istituto di Ecologia Applicata) in bo potekal skoraj pet let, sodeluje 17 partnerjev, in sicer iz Slovenije Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Zavod za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Namen projekta je izboljšati poznavanje drznih volkov ter izboljšati pogoje za sobivanje z volkovi in ob tem ohranjati njihovo vlogo v ekosistemu.

Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani bodo raziskovalke in raziskovalci v okviru projekta LIFE WILD WOLF vodili raziskavo o znanju in prepričanjih javnosti o volku, ki bo pripomogla k boljšemu razumevanju odzivov ljudi na prisotnost volkov. Biotehniška fakulteta bo intenzivno sodelovala tudi pri raziskavi dejavnikov, ki volkove privabljajo v naselja in raziskavah o križancih. Aktivnosti Zavoda za gozdove Slovenije bodo vključevale promocijo in izboljšanje preprečevanja škod v kmetijstvu po volku ter izdelavo in vpeljavo v uporabo novega protokola za intervencije v primeru pojava drznih volkov. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije skrbela za komunikacijo z rejci živine ter pomagala reševati konfliktne situacije.

Projektne aktivnosti bodo potekale na izbranih območjih Češke, Hrvaške, Italije, Grčije, Nemčije, Portugalske, Švedske in Slovenije. Izbrana so bila območja, kjer je bila zabeležena stalna prisotnost volka. Projekt bo tako zajemal kar sedem od devetih populacij volka v Evropi.

 Za več informacij se lahko obrnete na:

  • Univerza v Ljubljani: koordinatorko projekta na Univerzi v Ljubljani  dr. Maja Jan, E: maja.jan@bf.uni-lj.si
  • Zavod za gozdove Slovenije: koordinatorko projekta na Zavodu za gozdove Maja Sever, E: maja.sever@zgs.gov.si  
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Oddelek za gozdarstvo, E: gozdarstvo@kgzs.si

Več o projektu: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/101074417

Projekt LIFE WILD WOLF sofinancira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali agencije CINEA. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne odgovarjata.