Metoda štetja kupčkov iztrebkov

Metoda, ki temelji na podatkih o odvzemu ima svoje omejitve in predpostavlja, da je odvzem  vselej premosorazmeren z gostoto živali. Da bi lahko to predpostavko preverili, bomo v okviru projekta SloWolf z metodo štetja kupčkov iztrebkov ocenjavali absolutne gostote glavnih plenskih vrst volkov.

Metoda štetja kupčkov iztrebkov je enostavna, v svetu se široko uporablja, njena osnovna predpostavka pa je, da je število živali premosorazmerno s številom kupčkov iztrebkov. Vzorčenje bo potekalo na dveh večjih raziskovalnih območjih, kjer je volk stalno prisoten in na kontrolnem območju, kjer volkov in drugih velikih zveri ni. S primerjavo ugotovljenih gostot v teh območjih bomo lahko ocenili vpliv volkov na populacijo rastlinojedih parkljarjev.

Z metodo štetja kupčkov iztrebkov bomo pridobili podatke o absolutnih gostotah jelenjadi in srnjadi,  ki jih trenutno za Slovenijo ni. Z njimi bomo lahko merili podatke o relativnih gostotah pridobljenih na podlagi odvzema. Ugotovitve raziskave bomo vgradili v priporočila za izboljšanje upravljanja s populacijo parkljarjev, ki bo vključevalo tudi potrebe volkov in drugih zveri.

Obmo-ja_iztrebki

Raziskovalna območja na katerih bo potekalo štetje kupčkov iztrebkov (1- Snežniško območje, 2- Kočevsko območje in 3- Pohorje) in dodatno območje (4- Ljubljanski Vrh) za potrebe priprav na izvajanje metode.

sneznik_obm1

Izbrani kvadranti, kjer bo potekalo vzorčenje, na območju Snežnika.

image006