Odstrel volkov v letih 2014-2015

V Uradnem listu (71/14) je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. V letošnjem letu bo v osrednjem območju pojavljanja medveda predviden odstrel 74 medvedov, v območju, ki ga smatramo za obrobnega pa 12 (glej prilogo 1 za prostorsko razporeditev in podrobnejšo razlago).

V življenjskem prostoru volka je predvidenih za odstrel pet volkov, dva v Kočevsko-Belokranjski LUO (lovno upravljavskem območju), dva v Notranjskem in Zahodno visoko kraškem LUO, eden pa na Primorskem LUO.

Pri odstrelu volka je zahtevanih kar nekaj omejitev, ki spodbujajo ohranjanje strukture tropov. Denimo, da se volkov ne strelja v loviščih s posebnim namenom (LPN), kot so Medved, Žitna gora, Snežnik Kočevska reka, Jelen in Ljubljanski vrh. Praviloma naj se strelja mlajše živali, da se zmanjša verjetnost odstrela volkulje, ki vodi mladiče. V primeru škod naj se strelja na ali v bližini pašnikov. V kolikor število odstreljenih odraslih volkov doseže tri osebke, se smatra, da je načrtovani odstrel za tekoče načrtovalsko leto izpolnjen in se zaključi, razen v primerih izrednega odstrela.